Choď na obsah Choď na menu
 


S T A N O V Y
                          Občianskeho združenia Obecný športový klub Dolná Krupá
 
I.
Základné ustavenia
 
Článok 1
 
1.1    Občianske združenie Obecný športový klub Dolná Krupá (ďalej len OŠK) je v zmysle    zákona č. 83/1990 § 16 a 17 Z. z. samostatnou nezávislou organizáciou s rovnoprávnym postavením svojich členov.
1.2    OŠK je právnická osoba s právnou subjektivitou a svoju činnosť zabezpečuje v súlade s týmito stanovami a všeobecne platnými právnymi predpismi.
1.3    OŠK združuje svojich členov bez rozdielu národnosti, náboženstva, farby pleti, jazyka, pohlavia, politickej príslušnosti a sociálneho pôvodu.
 
                                                                           II.
                                                              Postavenie a ciele
  
Článok 2
 
2.1    Poslaním OŠK je zabezpečovať a uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry a športu , vytvárať všetkým oddielom a členom podmienky pre ich činnosť.
2.2    K naplneniu tohto poslania OŠK zabezpečuje a vytvára:
a)      riadiace štruktúry za účelom efektívneho riadenia
b)      ekonomické predpoklady k rozvoju svojej činnosti
c)      podmienky k športovej činnosti po stránke materiálovo-technického vybavenia
 
III.
Názov a sídlo občianskeho združenia OŠK
 
Článok 3
 
3.1   Názvom občianskeho združenia je: Obecný športový klub Dolná Krupá
3.2.  Sídlom občianskeho združenia je: Nám. L. van Beethovena 139/1, 919 65 Dolná Krupá
 
      IV.
Členstvo v OŠK
 
   Článok 4
 
4.1   Členstvo v OŠK je dobrovoľné.
4.2    Členom OŠK sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá má predpoklad podieľať sa na  rozvoji OŠK, súhlasí s týmito Stanovami a vyplní prihlášku člena OŠK.
4.3    Člen OŠK má právo:
a)      účasti na rokovaniach orgánov OŠK prostredníctvom svojich zástupcov, pokiaľ sa jedná o jeho záležitosti má právo osobnej účasti, ak o to požiada,
b)      voliť a byť volený do orgánov OŠK pokiaľ dovŕši vek 18 rokov,
c)      vyjadrovať svoje názory, postoje, presadzovať a žiadať ich akceptovanie všetkými demokratickými spôsobmi,
d)     byť informovaný o činnosti OŠK.
4.4    Člen OŠK je povinný:
a)      Dodržiavať Stanovy OŠK a plniť rozhodnutia orgánov OŠK,
b)      aktívne sa podieľať na činnosti OŠK a byť nápomocný pri riešení úloh, ak ho o to OŠK prostredníctvom Výboru OŠK požiada,
c)      chrániť, udržiavať a zveľaďovať majetok OŠK,
d)     platiť stanovené členské príspevky.
4.5  Členstvo v OŠK zaniká:
a)      vystúpením na základe písomného oznámenia,
b)      vylúčením za závažné porušenie zásad nezlúčiteľných s členstvom v OŠK,
c)      úmrtím,
d)     zánikom OŠK. 
 
V.
Oddiely OŠK
 
Článok 5
 
OŠK tvoria oddiely združené v ňom. Oddiely si na riadenie vlastnej činnosti volia výbor s predsedom a ďalšími členmi výboru.  Ich najvyšším orgánom je oddielová členská schôdza.
Do OŠK môžu vstúpiť ďalšie oddiely, ktoré sa vo forme prípravných výborov konštituujú a požiadajú o vstup. O ich vstupe za podmienok rešpektovania týchto stanov rozhoduje výbor OŠK.
Všetky oddiely majú rovnaké práva a zúčastňujú sa prostredníctvom svojich zástupcov všetkých rozhodovacích, výkonných a zabezpečovacích činností.
Každý oddiel má právo vystúpiť z OŠK a osamostatniť sa. Pri vystúpení z OŠK sa vykoná rozdelenie majetku medzi OŠK a vystupujúcim oddielom na základe dokladov o získaní majetku vlastnou činnosťou oddielu alebo účelovo pridelenými prostriedkami. Rozdelenie majetku schvaľuje členská schôdza.
 
VI.
Orgány OŠK
 
Článok 6
 
6.1    Orgány OŠK sú:
a)      členská schôdza (mimoriadna členská schôdza),
b)      Výbor OŠK,
c)      Revízna komisia.
Článok 7
 
7.1    Najvyšším orgánom OŠK je členská schôdza.
7.2   Účasť na členskej schôdzi:
s hlasom rozhodujúcim - členovia starší ako 18 rokov,
s hlasom poradným - ostatní členovia a hostia.
7.3    Členskú schôdzu zvoláva Výbor OŠK minimálne raz za rok, v prípade potreby aj častejšie.
7.4    Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva Výbor OŠK najneskôr do 30 dní, ak o to požiada  viac ako 1 tretina registrovaných členov.
7.5    Členská schôdza schvaľuje najmä:
a)      program schôdze,
b)      Stanovy OŠK, ich zmeny a doplnky,
c)      volebný poriadok orgánov OŠK,
d)     Organizačný poriadok,
e)      výšku členských príspevkov,
f)       mimoriadne čerpanie finančných prostriedkov,
g)      zánik OŠK.
7.6    Členská schôdza berie na vedomie:
a)      Správu o činnosti OŠK,
b)      Správu o hospodárení,
c)      Správu o činnosti RK a jej stanovisko k hospodáreniu,
7.7    Členská schôdza volí:
a)      Prezidenta OŠK
b)      členov výboru OŠK,
c)      členov RK.
 
Uznesenia členskej schôdze sú záväzné pre všetky orgány a členov OŠK.
 
7.8 Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina registrovaných členov OŠK.
7.9  Na prijatie rozhodnutia členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny    prítomných členov.
7.10 Na schválenie Stanov, ich zmien a doplnkov je potrebný súhlas 2/3 väčšiny prítomných členov.  
 
Článok 8
 
8.1    Výkonným orgánom OŠK je Výbor OŠK, ktorý riadi činnosť OŠK.
8.2  V záujme skvalitnenia činnosti môže Výbor OŠK zriaďovať odborné komisie.
8.3    Výbor OŠK rokuje najmenej 1x za 2 mesiace (v prípade potreby i častejšie) a zvoláva ho predseda.
8.4    Mimoriadne rokovanie Výboru OŠK zvolá prezident do 14 dní, ak o to požiada polovica členov Výboru OŠK.
8.5    Členmi Výboru OŠK sú volení zástupcovia z členskej základne, zástupcovia jednotlivých oddielov a zástupca hráčov družstva dospelých.
8.6    Počet členov Výboru OŠK a ich funkčné zaradenie a dĺžku funkčného obdobia upravuje organizačný poriadok.
8.7    Výbor OŠK riadi činnosť OŠK a najmä:
a)      pripravuje a zvoláva členskú schôdzu (mimoriadnu členskú schôdzu),
b)      pripravuje organizačný poriadok,
c)      schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov,
d)     prerokováva správy RK, prijíma k nim stanoviská, prípadne opatrenia,
e)      rozpracováva závery členskej schôdze,
f)       rozhoduje o vylúčení hráča z družstva, menuje a odvoláva trénerov jednotlivých družstiev,
g)      pripravuje a schvaľuje návrhy prestupov a hosťovaní,
h)      pripravuje a schvaľuje zmluvy so sponzormi.  
8.8.   Výbor OŠK je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov a rozhodnutia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Výboru OŠK.
 
 
Článok 9
 
9.1    Prezident OŠK je štatutárnym zástupcom a predstaviteľom OŠK, oprávneným navonok vystupovať a konať v jeho mene.
9.2    Prezident riadi činnosť OŠK a v plnom rozsahu zodpovedá za činnosť a hospodárenie s finančnými prostriedkami.
9.3    Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje prezident resp. viceprezident spolu s ďalším členom výboru OŠK.
9.4    Prezidenta OŠK v dobe neprítomnosti zastupuje viceprezident.
9.5    Bližšie vymedzenie kompetencií prezidenta a členov Výboru OŠK upravuje Organizačný poriadok.
 
Článok 10
 
10.1 Revízna komisia je nezávislým kontrolným orgánom, dozerajúcim na dodržiavanie Stanov, hospodárenie a dodržiavanie všeobecne platných právnych noriem.
10.2 Revízna komisia kontroluje:
a)      hospodárenie a nakladanie s majetkom,
b)      správnosť vedenia evidencie o nakladaní s finančnými prostriedkami
10.3 Revízna komisia predkladá:
a)      správu o činnosti členskej schôdzi
b)      informuje Výbor TJ o výsledkoch revíznej činnosti
10.4 Revízna komisia je minimálne 3-členná.
10.5 Predseda RK je volený z radov revíznej komisie. Zúčastňuje sa (v jeho neprítomnosti iný člen RK) na rokovaniach Výboru OŠK s hlasom poradným.
10.6 RK zvoláva jej predseda minimálne 1x za polrok a je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 
VII.
Hospodárenie OŠK
 
Článok 11
 
11.1 OŠK hospodári s vlastným a zvereným majetkom a to v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s vlastnými pravidlami.
11.2 Činnosť OŠK je financovaná:
            a) vlastnými ekonomickými aktivitami
            b) z príspevkov a darov iných právnych subjektov a fyzických osôb
11.3 OŠK môže vykonávať podnikateľskú činnosť podľa živnostenského zákona číslo na základe vydaných živnostenských listov.
                                                             
 
VIII.
Záverečné ustanovenia
 
Článok 12
 
12.1 Stanovy OŠK nadobúdajú platnosť a účinnosť ich schválením dňa 11.3.2008.
12.2 Oblasti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi a rozhodnutiami orgánov OŠK.

12.3 Registráciou týchto Stanov strácajú platnosť Stanovy Telovýchovnej jednoty Družstevník Dolná Krupá, registrované na Ministerstve vnútra SR zo dňa 9.7.1990 pod číslom VVS/1-900/90-764 a ich dodatok z 3.9.1992 pod číslom VVS/1-900/90-764-1.

Registrácia stanov : 15.5.2008 na Ministerstve vnútra SR